AKTUALNOŚCI
INFORMACJA ADMINISTRATORA
25 maja 2018

Warszawa, dnia 25.05.2018r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13ust. 1I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r.,zwanego dalej RODO informuję,że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 273z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Olbrachta 28,które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator,może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 273 jest Jarosław Feliński tel. 602105852

 

ADMINISTRATOR

Marzena Ostrowska – dyrektor

Font Resize
Wysoki kontrast