AKTUALNOŚCI
Dyżury wakacyjne 2020
27 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

Zapisy na dyżury wakacyjne 2020 będą odbywały się przez stronę

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

Przedszkole nr 273 pełni dyżur w terminie 01.07.2020  – 17.07.2020.

Poniżej przedstawiamy harmonogram i zasady zapisów.

 Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w  2020r .

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
 

23marca

od godz. 8.00

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Składaniewniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolachi szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.
23marca

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
25 marca
od godz. 9.00
 7 kwietnia
do godz. 24.00
Rejestracja wnioskóww systemie

 

25 marca
od godz. 9.00
8 kwietnia
do godz. 15.00
Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

28 kwietnia

 

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające
14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
14 maja
od godz. 13.00
 18 maja
do godz. 24.00
Rejestracja wnioskóww systemie
14 maja
od godz. 13.00
19 maja
do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

12 czerwca
 
Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole,jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok,z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. oraz § 18rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz.U.poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

Opieka wakacyjna będzie organizowana w 8 turnusach.

Turnus Okres
I 1 lipca – 10 lipca
II 13 lipca – 17 lipca
III 20 lipca – 24 lipca
IV 27 lipca – 31 lipca
V 3sierpnia – 7 sierpnia
VI 10sierpnia – 14 sierpnia
VII 17sierpnia – 21 sierpnia
VIII 24sierpnia – 31 sierpnia
 1. Zasady ogólne
 2. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 3. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 6. Dostęp do systemu zapisów
 7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2020/2021.

 

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole,do której dziecko zostanie zakwalifikowane.Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane,w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,w wysokości na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

– lub dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Font Resize
Wysoki kontrast