AKTUALNOŚCI
Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19
14 maja 2020

Zarządzenie Nr 15/2019/2020

Dyrektora Przedszkola nr 273

z dnia 11 maja 2020

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie :

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 • 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r.

zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. Wprowadza się „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19″, stanowiącej załącznik nr 1do Zarządzenia.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola 273 oraz

rodziców którzy będą korzystać z opieki przedszkola.

 1. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurze.
 • 2

Zmiany w Procedurze bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 11  maja 2020 r.

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr15/2019/2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU nr 273

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola nr 273 oraz

rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

 1. Celem procedur jest:zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz ustaleniem zasad postępowania z potencjalnie chorymi.
 2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.
 • 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków              do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Udziela instrukcji pracownikom dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 5. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków oraz sanitariatów.
 6. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 7. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1
 1. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).
 2. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 3. Zapoznaje pracowników z Procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie

      pandemii COVID-19.

 1. Dopilnowuje, aby przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem                         do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych było mydło oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 8  (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 9(umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 2. Dopilnowuje, aby przed wejściem do przedszkola wisiała instrukcja dotycząca zdejmowanie rękawiczek jednorazowych stanowiąca załącznik nr 10 (umieszczone  w widocznych miejscach w placówce) oraz znajdował się kosz na zużyte rękawiczki.
 • 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Wszyscy pracownicy Przedszkola nr 273 są zobowiązani wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 11.
 2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury nie mniej niż dwa razy dziennie. Pomiar temperatury w przedszkolu pracownik zapisuje na stosownym druku stanowiącym załącznik nr 7a
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 4. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wychodzą tylko przez wejście główne.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy regularnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 9 (umieszczonejw widocznych miejscach w placówce).
 6. Przed przystąpieniem do pracy, pracownicy zabezpieczają się w indywidualne środki ochrony osobistej.
 7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury maksymalnie 2 nauczycielki świadczące działania opiekuńczo – wychowawcze oraz kontynuują edukację zdalną z domu dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola:
 9. Nauczyciele pracujący w placówce:
 10. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wymiarze godzin określonym w harmonogramie na dany tydzień. Harmonogram stanowi załącznik nr 3.
 11. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 12. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 8 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 13. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 14. Przestrzegają zasad wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą w odstępach 15 minutowych, wg ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu. Harmonogram stanowi załącznik nr 4.
 15. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 16. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę.
 17. Po zakończeniu pracy lub przed jej rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu, zgodnie z Regulaminem Pracy Zdalnej oraz planem miesięcznym, dokumentując działania w tygodniowym sprawozdaniu z pracy zdalnej.

2.Nauczyciele wykonujący pracę zdalną w godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

 1. Personel obsługowy: pomoc nauczyciela, woźne:
 2. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany itp.
 3. Wietrzą salę, w której przebywają dzieci raz na godzinę.
 4. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 5. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, sanitariaty oraz pomoce dydaktyczne minimum dwa razy dziennie oraz wg potrzeb. Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 5.
 6. Wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi dodatkowo czuwa i odpowiada                za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 7. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
 8. Pracownicy kuchni oraz kierownik gospodarczy:
 9. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 10. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 11. Stosują  środki higieny osobistej m.in. fartuchy, jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice.
 12. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 13. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 5.
 14. Kierownik gospodarczy dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami. Oświadczenie dostawcy stanowi załącznik nr 6.
 • 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują                     raz w tygodniu omówione w § 1 pkt.3 stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Przy zmierzonej na wejściu temperaturze powyżej 37* dziecko nie zostaje przyjęte.
 9. Jeżeli pracownik przedszkola podczas pobytu zauważy niepokojące objawy takie jak: katar, kaszel, intensywne kichanie, zmiany skórne, biegunka, wymioty wzywa rodzica do natychmiastowego odebrania dziecka.
 10. Nie pozwalają dziecku na zabieranie z domu  do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 13. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 9  umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 14. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów oraz odbierania połączeń z przedszkola.
 15. Deklarują godziny pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej do godz. 13 w dniu poprzedzającym przyjście dziecka telefonicznie lub osobiście na druku stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej procedury.
 16. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są terminowo dokonywać opłat za żywienie dziecka w przedszkolu.
 • 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. W związku z pandemią COVID-19 Przedszkole nr 273 funkcjonuje od 7:30 do 17.00 a kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w czasie pandemii ustala organprowadzący.
 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówkizamknięte. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.
 3. Ograniczenie liczebności grup:
 4. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.
 5. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (powierzchnia użytkowa sal wynosi 60 m2, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. W związku z powyższym w sali może przebywać 12 (ew. można powiększyć do 13 maksymalnie) dzieci oraz 2 osoby dorosłe.
 6. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola/oddziałów jest określana przez dyrektora na dany tydzień z uwzględnieniem posiadanych zasobów pracowniczych.                            Harmonogram pracy przedszkola w zależności od sytuacji może ulec zmianie w każdym momencie.
 7. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż 12, dyrektor poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.
 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
 2. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko.
 3. Rodzic przyprowadza dziecko do godziny 8.30. Jeśli nie ma pracownika powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka.
 4. Przed wejściem do budynku, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 5. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia               oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37*C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie przedszkola.
 6. W przypadku wyższej temperatury niż 37*C, dziecko nie jest przyjęte w danym dniu do przedszkola.
 7. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości przy czekaniu do wejścia i wyjścia z przedszkola od innych osób w tym pracowników przedszkola. Rodzic na teren przedszkola wchodzi w maseczce oraz rękawiczkach, naciska dzwonka przy drzwiach przez np. chusteczkę lub po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk (rodzic/opiekun dziecka zaopatruje się sam w środki ochrony osobistej).
 8. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, wyznaczony przez Dyrektora pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców  (może wziąć maksymalnie dwójkę dzieci z jednej grupy). Pracownik ten jest odpowiedzialny za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje.

 

 • Odbieranie dziecka z placówki:
 1. Rodzic powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika przedszkola o przybyciu                           do przedszkola w celu odbioru dziecka.
 1. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej              2 metry odstępu od innych ludzi.
 2. Pracownik przedszkola odbiera dziecko z sali, pomaga ubrać się w szatni  i prowadzi               do rodzica.
 3. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny   oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.
 • Ustalenie stanu zdrowia dziecka:
 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia raz w tygodniu oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, o stanie zdrowia dziecka załącznik nr 1 oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
 2. Dziecko wraz z osobą przyprowadzającą każdorazowo przed wejściem i przy wyjściu mają mierzoną temperaturę ciała – tabela pomiaru temperatury załącznik nr 7.
 3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 • 6

 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki objawów choroby zakaźnej COVID-19:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora oraz bezzwłocznie udać się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 5. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie                 ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 1. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19:
 2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują dyrektora i rodziców dziecka.
 3. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań: bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon, ochronny i rękawiczki.
 4. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 5. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 6. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 7. Dyrektor zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
 8. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
 9. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 11. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora przedszkola o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 12. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu i wdrażaniu ewentualnych dodatkowych działań biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 13. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 7

                                     WAŻNE INFORMACJE COVID-19

 1. Telefony do kontaktu ze służbami i urzędami:
 • Całodobowa Infolinia NFZ – 800 190 590
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie – (22) 620 90 01 do 06, wssewarszawa24h@wsse.waw.pl
 • Dyżurny MPWIS – 502 171 171
 • PPIS w m. st. Warszawa – 606 108 040
 • Dodatkowy numer informacyjny z Urzędem m. st. Warszawy – (22) 32 58 958
 • Infolinie PPIS m. st. Warszawy – 505 342 009, 698 107 933, 884 697 317, 699 834 426, 501 127 338, 606 165 090, 604 135 225
 • MKO- 22 551 24 00
 • Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (Wydział Oświaty i Wychowania)-
  Solidarności 90, 01-003 Warszawa tel: 22 443 56 70
 • Ważne strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/koronawirus – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.gov.pl/web/edukacja – Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://wsse.waw.pl/ – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w W-wie

 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor Przedszkola nr 273
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice i wszyscy

pracownicy przedszkola.

 1. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą

procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora nr 15 z dnia 11 maja

2020.

 1. Procedura obowiązuje od dnia  wprowadzenia do odwołania.
 2. Niniejsza procedura została napisana w porozumieniu z Radą Rodziców.

Font Resize
Wysoki kontrast