Rekrutacja

PLIKI DO POBRANIA

Dni otwarte
Terminy przyjmowania wniosków
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli I oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Kryterium dochodowe

DNI OTWARTE

Zapraszamy dzieci biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 wraz z rodzicami lub opiekunami do obejrzenia naszego przedszkola. 
Dni otwarte organizowane są w dniach:

27 lutego 2018
wtorek 

godz. 17:00 - 18:00

1, 6, 8, 13 marca 2018
wtorki i czwartki 

godz. 17:00 - 18:00

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Szanowni Państwo

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramem zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
Wypełnione formularze przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK
7:30 - 10:00 oraz 15:00 - 17:00

WTOREK
7:30 - 11:00

ŚRODA
7:30 - 16:30

Jednocześnie przypominamy, że składając wniosek, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające kryteria wskazane przez Państwa we wniosku (zaświadczenia o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT lub Karta Warszawiaka i inne w zależności od kryteriów np.: oświadczenie o dochodach). Do wglądu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dane dziecka i rodziców.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

od 23 lutego do 1 marca, godz. 16:00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

2 marca, godz. 13:00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.


od 2 marca, godz. 13:00 do 18 marca, godz. 20:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.


od 2 marca, godz. 13:00 do 19 marca, godz. 16:00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 
20 kwietnia, godz. 13:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


od 20 kwietnia, godz. 13:00 do 27 kwietnia, godz. 16:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


7 maja, godz. 13:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 7 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

13 czerwca, godz. 16:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.


13 czerwca, godz. 16:00 do 18 czerwca, godz. 20:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.


13 czerwca do 19 czerwca, godz. 16:00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.


22 czerwca, godz. 13:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


22 czerwca, godz. 13:00 do 28 czerwca, godz. 16:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


29 czerwca, godz. 13:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


od 29 czerwca

Procedura odwoławcza.


31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w HYPERLINK "http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=3495" \o "harmonogram rekrutacji" \t "_blank" harmonogramie.

2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
data i godzina wydrukowania wniosku,
data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

3. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

4. Informacje ogólne

• W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:

- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

• Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

5. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

6. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

- wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL,

- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

• Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz dzielnicy:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy ze zm., tzw. kryteria samorządowe.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

7. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

• Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

- w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne
lub
- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.