Akcja Letnia

Harmonogram dyżurów przedszkoli Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin dyżuru

 Nazwa  Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

01-16.07.2013 r.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

ul. Tyszkiewicza 33

632-80-19

5

125

01-16.07.2013 r.

Przedszkole nr  263

ul. Miła 39

838-37-15

4

100

01-16.07.2013 r.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310

ul. Brożka 17

836-46-65

5

115

17-31.07.2013 r.

Przedszkole nr 135

ul. Ringelbluma 1

836-37-22

3

75

17-31.07.2013 r.

Przedszkole nr 269

ul. Smocza 22

838-80-13

5

125

01-16.08.2013 r.

Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

ul. Żytnia 71

632-63-63

4

100

01-16.08.2013 r.

Przedszkole nr 403

ul. Góralska 1

837-17-05

4

100

19-30.08.2013 r.

Przedszkole  z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”

ul. Szlenkierów 8

632-11-31

4

85

19-30.08.2013 r.

Przedszkole nr 58  im. Czesława Janczarskiego

ul. Batalionu Pięść 4

836-45-13

4

100

19-30.08.2013 r.

Przedszkole nr 74

ul. Wolska 79

632-23-57

4

100

19-30.08.2013 r.

Przedszkole nr 238

ul. Monte Cassino 5

836-48-42

4

100

 

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych
w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.

 

1.     Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów).

2.     Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 6 do 31 maja 2013 r.

3.     Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez dyrektora w macierzystym przedszkolu od 6 do 31 maja 2013 r.

4.     Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia kartę zgłoszenia i składa do każdej placówki oddzielnie.

5.     Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.  

6.     Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur.

7.     Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic zobowiązany jest uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w danej placówce dyżurującej, w wysokości ustalonej uchwałą Nr XVII/326/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

8.     Dyrektor macierzystego przedszkola umieszcza w karcie zgłoszenia adnotację dotyczącą zwolnienia lub obniżenia opłaty za czas pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

9.     Rodzic dziecka korzystającego z refundacji za posiłki powinien przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 

Plik do pobrania Karta zgłoszenia na Dyżur Wakacyjny 2013